ضربه تراپی | Tapping

  آموزش ضربه تراپی عمومی

  کتایون بناساز
  ۱۷ آذر ۱۳۹۳
  • دستورالعمل کلی :

   ۱- شدت احساس منفی خود رادرمقیاس ۱ تا۱۰ تعیین کنید ( ۱= کمترین ، ۱۰= بیشترین مقدار)

   ۲- یک لیوان آب بادمای معمولی بنوشید.

   ۳- جمله ی تاکیدی خود را که دارای دوقسمت منفی و مثبت است بسازید. ( برای قسمت مثبت آن می توانید از جمله ی استاندارد ” عمیقا وکاملا خودم رامی پذیرم استفاده کنید.)

   ۴- هر ” ست ” ضربه تراپی شامل ۳دور است وقبل از آن ضربه برنقطه ی کاراته یادلریش است :

   ضربه بر نقطه ی کاراته و۳بار تکرار جمله ای که دربالا ساخته اید.

   دور اول : تکرار قسمت اول ومنفی جمله . همزمان ضربه برتمام نقاط .

   دوردوم : تکرار قسمت مثبت جمله ی فوق  وهمزمان ضربه زدن برتمام نقاط.

   دورسوم : تکرار جمله ی منفی وهمزمان ضربه برنقطه ی۱ سپس تکرار جمله ی مثبت وهمزمان ضربه برنقطه ی ۲ وهمین طورالی آخربصورت یکی درمیان.

   نقاط اصلی ضربه زنی :

   ۱- گوشه ی داخلی ابرو

   ۲- کنار ابرو

   ۳- زیر چشم ( روی استخوان بالای گونه ها)

   ۴- گودی بالای لب

   ۵- گودی زیر لب

   ۶- گودی زیرگلو

   ۷- زیربغل

   ۸- مچ دست

   البته نقاط دیگری هم وجود دارند که می توانید یه دلخواه بر آن ها ضربه بزنید.

   ضربه ها باسرانگشتان اشاره ووسط دست ها برنقاط وارد می آیند.

   تفاوتی نمی کند که برکدام طرف بدن ضربه بزنیم ولی بهتراست همزمان برهر دوطرف بدن ضربه بزنید.

   بهتراست باکف یک دست برزیربغل ومچ دست دیگر ضربه بزنیم.

   بهتراست بامشت بسته برگودی زیر گلو ضربه بزنیم.

   بایدبه تمرینات ضربه زنی آنقدر ادامه دهیم تاشدت احساس منفی موردنظر به صفربرسد.

   ضربات باید درحد تحمل باشند ونباید موجب درد زیاد یاکبودی گردند.

   تعدادضربات حدود ۱۰ است ولی چون نمی توانیم هم ضربه بزنیم وهم جملات راتکرار کنیم بنابراین اگردرهرنقطه ۳ بار جمله ی مورد نظر راتکرارکرده وهم زمان ضربه بزنیم حدودا همین تعداد خواهد شد.

   نگران جای دقیق نقاط نباشید زیرا حدود محدوده ی نقاط نیز مریدین مربوطه راتحریک می کند.

   ضربه تراپی روشی بسیار آسان است که معمولا دریک ربع ساعت

   آموزش داده می شود وتمرین کردن آن تنها کمتراز ۲ دقیقه بطول می انجامد.

   بناساز

   هرگونه کپی برداری ممنوع است مگرباذکر نشانی دقیق سایت واجازه از نویسنده

    

   ۱۰۵۶۵۲۷۶_۱۴۶۶۷۴۶۹۷۰۲۴۹۸۶۰_۹۱۵۸۱۶۱۳۶۳۶۸۵۱۳۴۶۷۰_n

   Print Friendly
  • مطالب مرتبط
  • یک دیدگاه